• LG 32
  • LG 43
  • LG 49
  • LG 55
  • Philco 20